RLAARLO AK-787: 1/10 RC On-Road Car
RLAARLO AK-787: 1/10 RC On-Road Car

Color: Carbon RTR Blue

RLAARLO AK-787: 1/10 RC On-Road Car
RLAARLO AK-787: 1/10 RC On-Road Car
RLAARLO AK-787: 1/10 RC On-Road Car
RLAARLO AK-787: 1/10 RC On-Road Car
RLAARLO AK-787: 1/10 RC On-Road Car
RLAARLO AK-787: 1/10 RC On-Road Car
RLAARLO AK-787: 1/10 RC On-Road Car
RLAARLO AK-787: 1/10 RC On-Road Car
RLAARLO AK-787: 1/10 RC On-Road Car
RLAARLO AK-787: 1/10 RC On-Road Car
RLAARLO AK-787: 1/10 RC On-Road Car
RLAARLO AK-787: 1/10 RC On-Road Car
RLAARLO AK-787: 1/10 RC On-Road Car
RLAARLO AK-787: 1/10 RC On-Road Car